สืบสวนปราบปราม

งานอำนวยการและสนับสนุน

จุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง

งานบริการขออยู่ต่อ

งานต้องห้ามและส่งกลับ

ตรวจบุคคลและพาหนะทางบก

ตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ

 

 

 

ประวัติความเป็นมา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด

            ตม.จว.ตราด เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473  โดยใช้ชื่อว่า “ตรวจคนเข้าเมืองมณฑลจังหวัดตราด”  ในสมัยนั้นและไม่ปรากฎหลักฐานโครงสร้างแน่ชัดว่าได้ปรับเปลี่ยนอีกเมื่อใด
            พ.ศ.2494 ได้มีประกาศกรมตำรวจ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งด่าน เขตท่าสถานีหรือตำบลและเวลาให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเดินทางเข้ามาหรือ ออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 68 ตอนที่ 36 หน้าที่ 2380 ลง 12 มิ.ย.2494 จัดตั้ง ด่าน ตม.คลองใหญ่
            พ.ศ.2537  กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   ด่าน ตม.แหลมงอบ และด่าน ตม.คลองใหญ่ สังกัด บก.ตม.3 เป็นด่าน ระดับ 3  มี สว.เป็นหัวหน้าด่าน
            พ.ศ.2538 จังหวัดตราดมีประกาศ ลง 23 มี.ค.2538 เปิด จุดผ่อนปรน  และมาตรการเดินทางเข้าออกของบุคคลบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน อ.คลองใหญ่ เพื่อการค้าตามแนวชายแดน
            พ.ศ.2540 มท.มีประกาศ ลง 20 ก.ย.2540 เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่
            พ.ศ.2540 ด่าน ตม.แหลมงอบ ได้ปรับเป็นด่านระดับ 1 มี ผกก.เป็นหัวหน้าด่าน และได้ปรับอีกครั้ง ปี 2548  ลดฐานะ เป็นด่าน ระดับ 3 อีกครั้ง
พ.ศ.2548 สตม.ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ด่าน ตม.คลองใหญ่ และตม.แหลมงอบ สังกัด
ศตม.ภ.กลาง   
            ก.ย.2552  ปรับโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดตั้ง ตม.จว.ตราด โดยมี
ด่าน ตม.คลองใหญ่ และ ด่าน ตม.แหลมงอบ เป็นช่องทางอนุญาต
            ปัจจุบัน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 181 หมู่ 1 อ.แหลมงอบ จว.ตราด

สภาพท้องถิ่นจังหวัดตราด

ทิศตะวันออก                          เป็นแนวเขาบรรทัด  ติดกับประเทศกัมพูชา   
ทิศเหนือ                                  ติด อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ และทิศตะวันตก           ติดทะเลอ่าวไทย     

ภูมิประเทศทั่วไป 
         เป็นที่ราบสลับเขา ในส่วนชายแดนติดต่อกัมพูชาเป็นที่ราบป่าโปร่งสลับกับพื้นที่ไร่และสวนซึ่งสามารถเดินเท้าผ่านเข้า-ออก ได้ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่และ ประมง   

 1. เมืองตราดสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ที่เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาด ต้นไม้ชนิดนี้มีขึ้นอยู่รอบเมืองตราด ซึ่งในสมัยนั้นมีต้นกราดอยู่เป็นจำนวนมาก แต่พอถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองตราดมีชื่อในขณะนั้นว่า “บ้านบางพระ” จังหวัดตราด หรือเมืองทุ่งใหญ่ปรากฏชื่อในทำเนียบหัวเมืองสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2178) ว่าเป็นหัวเมืองชายทะเล สังกัดฝ่ายการต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการคลัง ตราดเป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเล ที่มีชัยภูมิเหมาะกับการแวะจอดเรือ เพื่อขนถ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เติมเสบียงอาหาร น้ำจืดบริเวณอ่าวเมืองตราด จึงเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขาย
 2. ตราดนับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายอยุธยา สินค้าที่ส่งออกขายยังแดนไกล โดยเฉพาะของป่า เช่น เขากวาง หนังสัตว์ ไม้หอม และเครื่องเทศต่าง ๆ ล้วนมาจากเขตป่าเขาชายฝั่งทะเลตะวันออก แถบระยอง จันทบุรี ตราด โดยลำเลียงสินค้าผ่านมาตามแม่น้ำเขาสมิง ออกสู่ปากอ่าวตรา
 3. เมื่อครั้งสงครามกู้เอกราชสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกตราดเป็นเมืองหน้าด่านกันชน ทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก่อนเคลื่อนกองทัพเรือออกจากจันทบุรี
 4. ในสมัยรัชการที่ 1 เมืองตราดยังเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันท์ซึ่งต่อมาหันไปสวามิภักดิ์กับญวน ไทยกับญวนผิดใจกันจนต้องทำสงครามกันในปี พ.ศ. 2371 ตราดเป็นแหล่งกำลังพล และเสบียงอาหารมีการตั้งป้อมค่ายอยู่ที่บ้านแหลมหิน ปากอ่าวเมืองตราด
 5. สมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้ส่งกองทัพเรือเข้ายึดจันทบุรี ปี ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และคืนให้ไทยในปี พ.ศ. 2447 โดยแลกกับเมืองตราดตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตร (เกาะกง) ต่อมารัฐบาลไทยเห็นว่าตราดมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ และพลเมืองส่วนใหญ่เป็นคนไทย ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝรั่งเศสจึงยินยอมทำสัญญายกเมืองตราดกับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง (เมื่อหันหน้าไปทางปากแม่น้ำ) คืนให้กับไทยโดยแลกเปลี่ยนกับพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 โดยฝ่ายไทยมีพระยามหาอำมาตยาธิบดี ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระยาศรีเทพตำแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลไทย ฝ่ายฝรั่งเศสมีเมอซิเออร์รูซโซเรซิดังเป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสได้กระทำพิธีส่ง และรับมอบกัน ณ ศาลากลางจังหวัด และฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450
 6. ในช่วงสงครามอินโดจีน (พ.ศ. 2483-2484) ฝรั่งเศสพยายามเข้ายึดเมืองตราดอีกเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 กองทัพเรือไทยได้เข้าต่อสู้ขัดขวางกองทัพเรือฝรั่งเศสที่ล่วงล้ำน่านน้ำไทยอย่างกล้าหาญ รักษาเมืองยุทธศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ได้
 7. ปี พ.ศ. 2521 เกิดสงครามสู้รบในกัมพูชา ชาวเขมรนับแสนหนีตายทะลักเข้ามาในเขตไทยทางเทือกเขาบรรทัด เขตพรมแดนด้านตะวันออก เส้นทางหลวงหมายเลข 318 จากตัวเมืองตราดเลียบขนานเทือกเขาบรรทัด และชายฝั่งทะเลสู่อำเภอคลองใหญ่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายสำคัญ เมื่อสงครามสงบลงในปี พ.ศ. 2529 เส้นทางสายนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นเส้นทางการค้าระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณตลาดหาดเล็ก สุดเขตชายแดนไทย และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางต่อไปยังเกาะกง

การขุดพบ “พลอยแดง” หรือ “ทับทิมสยาม” ในเขตอำเภอบ่อไร่เมื่อปี พ.ศ. 2514 ก่อกระแสการตื่นพลอย ผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ามาแสวงโชคที่นี่ความเจริญทุกด้านมุ่งสู่บ่อไร่จนกลายเป็นเมืองใหญ่คู่กับตัวเมืองตราด พื้นที่ที่เคยเป็นป่าทึบ

 1. กลายเป็นหลุมบ่อ เมื่อทรัพย์สินในดินเริ่มหมดไป ในปี พ.ศ. 2534 บ่อไร่กลายเป็นเมืองร้าง เหลือไว้เพียงอาคารร้านค้าซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจังหวัดตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

ลักษณะภูมิประเทศ

            มีอาณาบริเวณทั้งที่เป็นแผ่นดิน และ พื้นน้ำ ประกอบด้วย เทือกเขาสูงอุดม ด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าดิบทาง ส่วนบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ทางด้านใต้ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเช่นเดียวกัน ตอนเหนือ เป็นที่ราบบริเวณภูเขา ตอนกลาง เป็นที่ราบ ลุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ แล้วลาดลงเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพภูมิประเทศที่ปรากฏจึงแบ่ง เป็น 4 ลักษณะ
            1. บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ เหมาะ สำหรับทำนาข้าว และปลูกผลไม้
            2. ที่ราบบริเวณภูเขา บริเวณนี้ มีพื้นที่กว้างขวางมาก เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม แก่การทำสวนผลไม้ ยางพารา และ สับปะรด
            3. ที่สูงบริเวณภูเขา บริเวณที่เป็นเกาะต่างๆ ซึ่งส่วนมาก มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้
            4. ที่ราบต่ำชายฝั่งทะเล บริเวณ พื้นที่แห่งนี้เป็นป่าชายเลน อย่างหนาแน่น และ ยังเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ บางชนิดด้วย  

ภูมิอากาศ

 1. จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป แต่มีฝนตกชุกมาก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขาโอบล้อม จึงทำให้รับอิทธิพลของลมมรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู
 2. ฤดูหนาว เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเดือน พ.ย.-ก.พ. อากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส
 3. ฤดูร้อน เป็นช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส
 4. ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค ของทุกปี ทำให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน 4,000 มม.ต่อปี  

สภาพการปกครอง

                        จังหวัดตราด แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 7  อำเภอ  37 ตำบล 261
หมู่บ้าน 86,029 ครัวเรือน   โดยมีอำเภอดังนี้
                        1. อำเภอเมืองตราด                  2. อำเภอคลองใหญ่
                        3. อำเภอเขาสมิง                      4. อำเภอบ่อไร่
                         5. อำเภอแหลมงอบ                6. อำเภอเกาะช้าง
                        7. อำเภอเกาะกูด
                        การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่งเทศบาลเมือง 1 แห่ง             เทศบาลตำบล 13 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 29 แห่ง

 

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
            1. หมู่เกาะช้าง     ประกอบด้วยเกาะช้างและหมู่เกาะใกล้เคียงอีก 47 เกาะ โดยมีเกาะช้างซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจหลายแห่ง นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก และหาดทรายแล้ว ยังมีวิถีชิวิตชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่น่าสนใจศึกษา เป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจนเกินไป และสภาพอากาศที่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกือบตลอดทั้งปี หมู่เกาะช้างจึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอาณาบริเวณหมู่เกาะช้าง
            

            2. เกาะกูด  เป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลตราด และมีความใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะช้าง หรือใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ระยะห่างจากตัวเมืองตราด 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 105 ตารางกิโลเมตร ความยาวของเกาะ 25 กิโลเมตร และขนาดความยาว 12 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไปของเกาะยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยมีสันเขาและที่ราบสันเขา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำธาร สายน้ำ ทำให้เกาะกูดมีน้ำตกหลายแห่ง แต่ที่ขึ้นชื่อบนเกาะกูดคือ น้ำตกคลองเจ้า
จะมีน้ำไหลตลอดปี มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นบนจะมีลักษณะเป็นลำธาร ส่วนชั้นล่างเป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด

            ที่ทำการตั้งอยู่ ณ  เลขที่ 181 หมู่ 1  ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จว.ตราด  เป็นอาคาร 2 ชั้น  บนที่ราชพัสดุ เลขที่ ตร.137  
                

พื่นที่รับผิดชอบ
            มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุม ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีช่องทางอนุญาตในพื้นที่ ทั้งสิ้น 5 จุด ได้แก่
            1.  จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก   อ.คลองใหญ่ จุดตรวจผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก   เป็นจุดตรวจทางบุคคลและพาหนะทางบกที่เดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2540  เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  ตรงข้ามกับ บ้านจามเยียม อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. ของทุกวัน  

         และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2546  พิจารณาขยายเวลาเปิด – ปิด จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก – จามเยียม เป็นเวลา 07.00 – 20.00 น.

 


รูป จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก

 1. จุดผ่อนปรนการค้าบ้ามะม่วง  ต.นนทรีย์  อ.บ่อไร่ จุดผ่อนปรนการค้า

บ้านมะม่วง  ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อ 12 พ.ค.2547 เปิด 07.00 –17.00 น.  ทุกวัน อังคาร – พฤหัสบดี

รูป จุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง

 1. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหมื่นด่าน  อ.บ่อไร่

4.  จุดตรวจทางน้ำบ้านคลองสน  ต.หาดเล็ก  อ.คลองใหญ่  จุดตรวจบุคคล
และพาหนะทางน้ำ    บ้านคลองสน เป็นจุดตรวจทางน้ำ         ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือกัลป์ปังหา   บ้านคลองสน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ เพื่อใช้ตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะที่เดินทาง  ทางทะเล

รูป จุดตรวจทางน้ำบ้านคลองสน

 

 1. ตรวจเรือโดยสารน่านน้ำหน้าอำเภอแหลมงอบ 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป  น่านน้ำหน้าอำเภอแหลมงอบ

ภารกิจหน้าที่ ตม.จว.ตราดอำนวยการและสนับสนุน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
            - งานธุรการทั่วไปของ ตม.จว.ตราด

                  - งานบริหารงานบุคคล เช่น การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
                  - งานแผนงาน โครงการ วิชาการและดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด จัดทำ ติดตามประเมินผลแผนงาน นโยบาย โครงการ ตลอดจนงานพัฒนาต่างๆ ของ ตม. จว.ตราด
                  - งานข้อมูล ทะเบียน สถิติและประมวลผล
                  - งานประชาสัมพันธ์
                  - งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
                  - งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่และสื่อสาร
                  - งานที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
       2.  งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                  -  งานตรวจบุคคลและพาหนะทั้งปวงที่เดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรทางจุดตรวจผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง
                  -  งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าว ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร
                  -  งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับกรณีอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
                  -  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับ
      3. งานสืบสวนปราบปราม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                  -  งานสืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
                  -  งานป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย (สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา) รวมถึงการเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
                              -  งานควบคุมคนต้องห้าม ได้แก่ งานผลักดัน - ส่งกลับ คนต่างด้าว
                  -  งานสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ
                  -  งานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา

 

      4. งานต้องห้ามและส่งกลับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                  - งานผลักดัน - ส่งกลับ คนต่างด้าว
                  - จัดทำประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายภาพ บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
                  -  งานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา
      5. งานบริการคนต่างด้าว  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                  -  งานดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตสิ้นสุด หรือแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว
                  -  งานเกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว , การจัดทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาอีกและสลักหลังใบสำคัญถิ่นที่อยู่
                  -  งานพิจารณาการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
                  -  งานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของ ผู้บังคับ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม

วิสัยทัศน์
       ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนการและวิธีการในการควบคุมคนต่างด้าวที่เข้า-ออกราชอาณาจักร พำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร  และสืบสวนปราบปราม จับกุมคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

พันธกิจ
                  1.สนับสนุนและปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ ตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคกลางกำหนดและสั่งการให้ดำเนินการ
                  2. ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง ภาคกลาง โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ   และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
                  3. ดำเนินการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลงบประมาณการเงินและงานพัสดุอาคาร  สถานที่ และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่  ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง
                  4. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว  กฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
                  5. ประสานงานและร่วมประชุมข้อราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้และเป็น  แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ความรับผิดชอบ

ค่านิยม                 ประพฤติดี มีวินัยตำรวจไทยก้าวไกลพัฒนา

 

 

สถานภาพกำลังพล

ระดับ

อัตรา
อนุญาต

อัตราคน
ครอง

อัตรา
ว่าง

สารวัตร

1

1

0

รองสารวัตร

6

3

3

ผู้บังคับหมู่

25

25

0

รวม

32

29

3

 

 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


ปี พ.ศ.

ยศ    ชื่อ    ชื่อสกุล (คลองใหญ่)

ยศ    ชื่อ    ชื่อสกุล (แหลมงอบ)

2498

ร.ต.ท.จง

หลงประดิษฐ์

 

 

2498-2501

ร.ต.ท.สำราญ

สุขเกษม

 

 

2501-2508

ร.ต.อ.มนูญ

จันทโรบล

 

 

2508-2510

พ.ต.ต.มล.เจโตปณิธิ

นพวงศ์

 

 

2510-2512

พ.ต.ต.อุดม

เด็ดดวง

 

 

2512-2513

ร.ต.อ.ประเสริฐ

ศรีวรรธนะ

 

 

2513-2515

พ.ต.ต.อนันต์

เสมรบุณย์

 

 

2515-2518

พ.ต.ต.จำปาศักดิ์

มีศรี

 

 

2518-2519

พ.ต.ต.ทศพล

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

 

 

2520-2525

พ.ต.ท.ประสิทธิ์

โบสุวรรณ

พ.ต.ท.ประสิทธิ

โบสุวรรณ

2525-2527

พ.ต.ท.ธวัชชัย

เจริญพร

พ.ต.ท.ธวัชชัย

เจริญพร

2527-2532

พ.ต.ท.ยงยุทธ

ตุลยลักษณ์

พ.ต.ท.ยงยุทธ

ตุลยลักษณ์

2532-2537

พ.ต.ท.อำนวย

โรจน์พานิช

พ.ต.ท.อำนวย

โรจน์พานิช

2537-2538

พ.ต.ต.ประวัติ

มุขเงิน

พ.ต.ท.สุธี

อริยะบุตร

2538-2540

 

 

พ.ต.ท.วันชัย

กุสุมภ์

2540-2541

 

 

พ.ต.อ.ธวัชชัย

เจริญพร

2541-2542

 

 

พ.ต.อ.ธเนศ

วารายานนท์

2542-2543

 

 

 

 

2542-2543

พ.ต.ต.ปราโมทย์

ตระกูลโชคเสถียร

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


ปี พ.ศ.

ยศ    ชื่อ    ชื่อสกุล (คลองใหญ่)

ยศ    ชื่อ    ชื่อสกุล (แหลมงอบ)

2543-2544

พ.ต.ท.ญ. รัสรินทร์

พงศ์เพียรงาม

พ.ต.อ.สงกรานต์

สังขกร

2544-2546

 

 

พ.ต.อ.ไพโรจน์

แพรสกุล

2546-2547

 

 

พ.ต.อ.สมพร

ตั้งชูพงศ์

2547-2548

 

 

พ.ต.อ.สุทิพย์

ผลิตกุศลธัช

2548-2549

พ.ต.ท.อุไรวรรณ

มีอินทร์เกิด

พ.ต.ท.โกศล

วรรณฤดี

2549-2550

พ.ต.ท.ศราวุฒิ 

ศิริ

พ.ต.ท.วิเชียร

ลี้ไพโรจน์

2550-2551

 

 

พ.ต.ท.ณัฐเศรษฐ์

สาริมาน

2551-2552

พ.ต.ท.กำพล

น้อยท่าทอง

พ.ต.ท.ณรงค์กร

พรหมประสิทธิ์

2552 - 2554

พ.ต.ท.กำพล น้อยท่าทอง สว.ตม.จว.ตราด

2554 - เม.ย.2555 พ.ต.ต.วิชิต วิจิตรหงษ์ สว.ตม.จว.ตราด
เม.ย.2555-4 ธ.ค.56 พ.ต.ท.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ สวญ.ตม.จว.ตราด
5 ธ.ค.56-ปัจจุบัน พ.ต.ท.ดุสิตานนทร์ ทำดี สวญ.ตม.จว.ตราด